5 + 1 struggles of every photographer

by - 2/07/2021Be a photographer, it is fun, they said. Okay, no one actually said it but I would argue that such a viewpoint persists within the majority society. Taking pretty photos cannot be so difficult, everyone can do that, right? Especially in the age of fast technology innovation, accessible smartphones with great cameras, editing software and apps that show incredible performances. I will not completely disagree, many can take nice pictures, but being a professional photographer or a student heading for such a career, we move to a completely different level of difficulty. Even though I am just a beginner, often doing photography for portfolio and self-development than dealing with a client, I can see some tough peaks of the industry. In case you are thinking of pursuing a future behind a camera, read carefully.
Buď fotograf, je to zábava, říkali. Dobře, tohle mi vlastně vůbec nikdo neřekl, ale domnívám se, že takový názor ve většinové společnosti přetrvává. Udělat hezké fotky přece nemůže být složité, to zvládne každý, že ano? Zvláště v době dneška s chytrými telefony s kvalitním fotoaparátem a inteligetními editovací programy a aplikacemi, jež odvedou velkou část práce za vás. Já s takovým výrokem sice částečně souhlasím - mnoho lidí dokáže vyfotit pěkné věci. Jenže být profesionální fotograf, nebo někdo, do se fotce věnuje vážně, nás posouvá na úplně jiný level obtížnosti. I přestože jsem v tomto oboru stále začátečník a častěji fotím, abych se zlepšovala, nikoliv pro klienty, uvědomuji si stinné stránky fotografického průmyslu. V případě, že zvažujete kariéru za objektivem, čtěte pozorně.

1) One of the million
Competition is huge, the market is oversaturated. The effortless availability of equipment and learning materials allows almost anyone to start with photography. The community of (pseudo)photographers count thousands, if not millions of creators. It brings certain benefits - an unlimited source of inspiration and knowledge, also a feeling of belonging, support, just this huge community of similarly minded creatives. However, when it comes to succeeding in the market, business-related stuff and gaining clients, it ceases to be so enjoyable. Soon, you realize that you are not as original as you would like to be. No matter what you do, no matter how you do it, someone has probably tried it before and perhaps performed better results. That should not encourage you to give up, but rather motivate to continue in self-development, building your style
1) Jeden z milionu
Ve fotografickém odvětí panuje velká soutěživost, protože trh je přesycený. Vzhledem k snadné dostupnosti fotovybavení a vzdělávacích programů může s focením začít opravdu každý. Množství (pseudo)fotografů se pohybuje v řádech tisiců, či spíše milionů. Což přináší řadu výhod - nekonečné množství inspirace a zdrojů informací, dále také pocit sounáležitosti a podpory v rámci ohromné komunity podobně naladěných kreativců. Avšak jakmile dojde na byznysové záležitosti, uspění na trhu a získávání klientů, přestává to být taková zábava. Také vám brzo dojde, že vaše tvorba bohužel není natolik originální, jak by se vám líbilo. Bez ohledu na to, co děláte, bez ohledu na to, jak to děláte, někdo to pravděpodobně zkusil před vámi a možná dosáhl lepších výsledků.  Tato skutečnost vás však nesmí srazit na kolena, ale naopak motivovat, abyste pokračovali v rozvíjení svých dovedností, tvůrčího stylu a sebevědomí.

2) Endless learning and improving
It doesn´t seem so hard, just learn to use a camera, add some basics of lighting and composition, get familiar with editing software and here we go, you are a master. That is a huge misconception, my dears.  Photography is beautiful and treacherous for constant challenging and pushing you forward. New equipment, better editing and retouching techniques, updated software, improving a personal style and obviously some natural talent - that is just one side of the coin. If you get into the business part, you are forced to enhance and expand your set of creative capabilities outside of photography itself - video, copywriting, social media use and presence, and even non - creative tasks such as marketing, bookkeeping, researching etc. Every time, you feel like you reached an ultimate top, the next level will open for you.
Vždyť to nemůže být natolik náročné, stačí se naučit pracovat s fotoaparátem, přidat nějaké základní vědomosti o nasvícení a kompozici, seznámit se s editačním softwarem a můžeme vyrazit do světa, jste mistři světa. To je, moje drazí, obrovská mylná představa. Fotografování je krásné a zrádné tím, že vás neustále tlačí vpřed. Nové vybavení, lepší techniky úprav a retušování, aktualizované verze softwaru, vylepšení stylů focení a samozřejmě určitá dávka talentu - a to je pouze jedna strana mince. Pokud povýšíte tuto činnost na byznysovou záležitost, jste doslova nuceni rozšířit repertoár kreativních schopností - videotvorba, copywriting, aktivita a sebeprezentace na sociálních sítí. Aby toho nebylo málo, musíte vystoupit z bezpečí kreativního světa a okusit činnosti jako marketing, účetnictví, průzkum trhu atd. Pokaždé, když máte pocit, že jste dosáhli vrcholu, otevře se před vámi další úroveň.

3) It is not just about taking photos
To be clear, this is just a section of the whole photographic process. That includes parts that can be much harder and definitely more time-consuming. From planning and preproduction to long hours of post-production. If you are a photographer, you rarely can go without editing, that is just a basic rule. After you manage to reduce a number of photographs, select final ones and not get overwhelmed, you spend a little eternity in front of a shining laptop screen with a loyal companion of Lightroom, Photoshop (or any editing software you use) that you alternately love and hate with a surprising passion. 
3) Focení není jenom o mačkání spouště
Aby bylo jasno, to je jenom kousek z celého fotografického procesu. Ten zahrnuje části, které mohou být mnohem těžší a rozhodně časově náročnější. A bohužel vás za ně často nikdo neocení. Od plánování a přípravy až po dlouhé hodiny postprodukce. Pokud jste fotograf za slovo vzatý, editování přeskočit nemůžete, přes to vlak nejede. Poté, co se vám podaří projít fotky a vyselektovat je na únosný počet, aniž by jste přitom propadli depresi, strávíte malou věčnosti před obrazovkou notebooku ve věrném společnosti grafických programů jako Lightroom, Photoshop (nebo jakýkoli jiný editační software, který používáte), jež střídavě milujete a proklínáte.

4) Costs reaching the sky
Being a photographer is not just about having a camera and two lenses. Photographic equipment is not a cheap commodity and of course, better, more quality and so more expensive gear counts. However, we do not finish here. You must also include other items in your expenses, some lights, the purchase of editing programs, various decorations for photoshoots, travelling costs, studio rent, not forgetting about expenses for a website/portfolio, promotion and more. Summarizing all the expenses will get us to insanely high numbers.
4) Náklady ve finančních výšinách
Chceš - li být skutečně fotografem, nestačí ti přístroj a dva objektivy. Už samotné fotografické vybavení je drahou záležitostí a samozřejmě platí, že lepší a kvalitnější a tedy i dražší vybavení hraje určitou roli. Musíte ale také připočítat další položky do vašich výdajů - určitě nějaká světla, nákup editačních programů, často také dekorace na focení, přidat cestovní výdaje či pronájem studia, částky za údržbu webové portfolia či vaší propagace a mnoho dalších. Když všechno sečtete dohromady, dobere se děsivě vysokých výdajů.

5) Paying for photos, what is it?
This references to the previous point. Considering how many expenses go hand to hand with photography, is ridiculous to see a reluctance of some to pay for photos. You can easily fall into this trap - exposure and good feeling do not pay bills. It is perfectly fine to take time and build your portfolio and skillset through TFP sessions, but don't miss the moment when you should start asking for payment. It can feel intimidating because even establish professionals deal with cheapskates. Maybe you say no and someone will do it for free so you loose the gig. It hurts but your time and energy are valuable. Make sure that the photoshoot has a value for you - it does not bring money on your table so it must mean a significant movement forward in your career. 
5) Platit za fotky, vážně?
Bod pátý odkazuje na předchozí odstavec. Když si uvědomíte, kolik výdajů je spojeno s povoláním fotografa, musí vám neochota zaplatit na fotku jako urážlivá absurdita. Proč by focení mělo být něco míň, než jiné služby, za něž platíte bez váhání? Fotograf může snadno spadnout do pasti finančně neohodnocených zakázek- zviditelnění a dobrý pocit účty nepokryjí. Je naprosto v pořádku, když si dáte na čas a prostřednictvím TFP focení si budujete portfolio a zlepšujete své dovednosti, ale nepropásněte okamžik, kdy už si můžete za svoje služby říkat o peníze. Tento krok možná působí děsivě, protože i skuteční profesionálové musí řešit podobné problémy. Stává se, že pokud odmítnete, najde se někdo další, kdo to udělá zdarma a vy o zakázku přijdete. Zvažte, co by vám takové focení přineslo - když ne peníze, musí aspoň nabídnout přínos pro vaši kariéru.

Extra point - Drowning in tons of photos
Photos here and there, everywhere, you barely finish one set and another is already looking at you sadly, asking for nice, proper editing. Despite fierce organising of folders and subfolders in a futile effort to keep order in your photographs, sooner or later you will find that in fact, it is a complete mess. Quite very overwhelming, trust me.
Extra bod - nekonečná záplava fotek
Fotografie doslova všude. Sotva dokončíte jednu sérii, už na vás smutně hledí další a žádá o pěknou úpravu. Navzdory téměř obsesivnímu organizování složek a podsložek v marné snaze udržovat v fotkách pořádek, dříve či později zjistíte, že se vaše snaha rozsypala jako domeček z karet a vlastně je to jeden velký chaos. Fakt na nervy.

Technically, I am not a photographer by profession who has to deal with things on a full scale. Even so, it takes effort, hard work and nerves to perform results I am proud of. I hope you enjoy this insight that helped you to look at this industry from new points of view.
Ač nejsem fotografem z povolání, musím focení a všemu okolo věnovat spoustu energie a času a neustále se vzdělávat, abych měla pocit, že moje tvorba stojí za publikování. Doufám, že dnešní článek vám umožnil podívat se na fotoprůmysl z nového úhlu pohledu a přinesl vám zajímavé informace.

Maddie

Please, consider supporting me on social networks. :)

FACEBOOK × ART IG × OSOBNÍ IG

You May Also Like

3 komentářů

 1. Popravdě, tuším, že focení není jen tak, a aby byla pěkná fotka, tak to dá hodně zabrat.

  OdpovědětVymazat
 2. Focení je krásný koníček, moc mě baví, ale mám se stále v čem zdokonalovat. Snad se posunu o level výš, až si pořídím můj vysněný Olympus. :))

  OdpovědětVymazat
 3. Also once (years ago) it seemed to me that taking pictures is not difficult - naive me ...
  it is difficult, even very (finding good equipment, lighting, photo processing - you can change it and it takes a lot of time to learn all these things, you are constantly learning - as you mentioned)
  Good luck in your career as a photographer 😙
  best regards

  OdpovědětVymazat