21 things for 21 years

by - 12/21/2020

 
This has become a tradition that would be a shame to break. Three days ago, on December 17, I celebrated my 21st birthday. And that also means a third birthday article, which is a kind of summary of the past year, the last memory of my younger version before accepting the fact I am a year older again. For interest, you can have a look at previous birthday articles (12/2018, 12/2019). But now back to the present, to the heights of the Swiss Alps.
Toto se stalo tradicí, kterou by bylo škoda přerušit. Před třemi dny, sedmnáctého prosince mi bylo 21 let- S tím přichází už třetí narozeninový článek, který slouží jako takové shrnutí uplynulého roku, poslední vzpomínka na moji mladší verzi, než přijmu skutečnost svého staršího já. Pro zajímavost se můžete podívat na vydání devatenáctých a dvacátých narozenin. Ale nyní zpět do přítomnosti, do výšin Švýcarských Alp.

1. First of all, I successfully survived twenty-one years of my life. Truly respectable, especially if we are talking about getting through in 2020.
Zaprvé jsem přežila dvacet jedna let svého života. Vskutku úctyhodné, zejména pokud se bavíme zvládnutí roku 2020.

2. On the top of two piercings and first tattoo, I added the second one. It was inspired by the movie Joker if you're keen to know. And it is not the last for sure.
K dvou piercingům a prvnímu tetování přibylo druhé. Inspirované filmem Joker, pokud vás to zajímá. Tím zdaleka nekončíme.

3. In March, I took a solo trip to Spain, to Barcelona, and I fell in love with this city. Returning to London, I had no idea the coronavirus is close behind me. Within a few days, the relaxed and tourist-filled seaside metropole became the epicentre of the disease.
V březnu jsem podnikla sólo výlet do Španělska, do Barcelony a naprosto jsem tomuto město propadla. Zpět do Londýna jsem se, aniž bych tušila, vracela s koronavirem v patách. Z uvolněného a turisty přeplněného přímořského města se během pár dní stalo epicentrum nákazy.

4. The world was collapsing under the brunt of Covid-19 and so the first lockdown came soon, but I was lucky to be able to spend the spring quarantine with my most amazing guest family. Thanks to that, the situation was more than more bearable. Gracias!
Svět hroutil pod útokem Covid-19  a první lockdown na sebe nenechal dlouho čekat. Já jsem měla štěstí, že jsem mohla prožít jarní karanténu s mojí nejúžasnější host rodinou. Díky tomu byla situace více než snesitelnější. Patří jim velké poděkování.

5. The blog moved to a new address.  It did not change visually a lot, but due to the gradual change of content and topics, I felt the need to start with a clear shield and orient the blog in a new direction.
Přestěhovala jsem blog. Vizuálně se změnil minimálně, ale s ohledem na postupnou proměně obsahu a témat jsem cítila potřebu začít s čistým štítem a orientovat blog novým směrem.

6. I successfully finished the first year of my degree. I have no idea how I managed to get all the credits when I haven't entered the college building since March, but so happened it.
Úspěšně jsem ukončila první ročník vysoké školy. Nemám tušení, jak se mi povedlo posbírat všechny kredity, když jsem do budovy fakulty nevstoupila od března, ale budiž.

7. I've made some really good decisions in my life. These include the choice to move to Prague for the summer. It is December now and I am still staying here, but not regretting this decision at all. I like that I can temporarily call Prague home.
V životě jsem udělala několik opravdu dobrých rozhodnutí. K nim patří volba přestěhovat se na léto do Prahy. Nakonec zde bydlím déle, než jsem plánovala, ale pořád tohoto rozhodnutí vůbec nelituji.. Líbí se mi, že mohu Prahu dočasně nazývat domovem.

8. I started writing poems. And that's a big deal because, until the summer, I and poetry were kind of enemies or just ignored each other. I sincerely hope I am able to go further and publish my poems in printed form - a book (containing not only poetry).
Začala jsem psát básně. A to je velká věc, neboť až do léta jsem k poezii měla přinejlepším lhostejný vztah. Doufám, že se mi podaří moji básnickou tvorbu dovést až k vydání vlastní knihy (obsahující nejen poezii).

9. It was not a good year for cultural activities, yet I participated in two festivals - film and illustration ones. It can seem a strange choice for you, but now you can see I really live for art.
Kultuře letos nebylo přáno, i přesto jsem se zúčastnila dvou festivalů - filmového a ilustračního. Pro někoho možná zvláětní výběr, ale aspoň vidíte, že uměním žiju.

10. Twelve months of key creative and artistic development. Although I am still far away from reaching my artistic goals, it was significant progress forward.
Dvanáct měsíců klíčového kreativního a uměleckého vývoje. Zdaleka nejsem tam, kam bych se chtěla jako umělec dostat, přesto jsem posunula o obrovský kus. 

11. I also realized how much art and artistic career makes sense to me. I found a way of life; the world which I belong to.
Také jsem si uvědomila, jak moc mi umění a umělecká kariéra dává smysl. Našla jsem životní cestu; svět, do něhož patřím.

12. I've had many opportunities to work with incredibly talented people from the arts industry (whether it was film, photography or more).
Dostalo se mi mnoha příležitostí spolupracovat s neuvěřitelně talentovanými lidmi z umělecké sféry (ať už se jedná o film, fotku a další).

13. I have built quite a stable self-confidence about myself, but mainly about my creative practise and skills.
Vybudovala jsem si celkem stabilní sebevědomí ohledně sebe samé, ale především toho, co tvořím. 

14. However, there are some fails of the previous year - Not including academic reading for studying purposes, I can count the number of books I´ve read on the fingers of one hand. Woe to me.
V některých ohledech jsem však slušně pohořela - nepočítám - li odbornou četbu do školy, množství přečtených knih mohu spočítat na prstech jedné ruky. Běda mi.

15. Due to the pandemic, lockdowns and dozens of restrictions, 2020 did not bring any groundbreaking successes and breathtaking events to me, yet it gave me something amazing. Many wonderful, inspiring people came in my way and a lot of them remained in my life, some became my close friends and even the closest ones.
Vzhledem k pandemii, lockdownům a desítkám restrikcí mi rok 2020 nepřinesl převratné úspěchy a dechberoucí události, přesto mi dal něco úžasného. Do cesty mi přišlo tolik úžasných, inspirativních lidí. Mnozí z nich v mém životě zůstali, někteří se stali mými blízkými přáteli a i těmi nejbližšími. 


16. I accepted the unpleasant but necessary truth that sometimes it is inevitable to let some people leave. Although not easy at all at the present moment, it is probably better in the long run.
Dokázala přijmout nepříjemnou, ale nutnou pravdu, že občas je potřeba nechat některé lidi odejít. I když to není vůbec snadné, ale z dlouhodobého hlediska asi lepší.

17. It was hardly possible to travel this year, but I still got another opportunity to visit a new country - Switzerland. So awesome, I am surely coming back there at some point.
Letošní rok cestování moc nepřál, přesto jsem dostala další příležitost poznat novou zemi - Švýcarsko. Naprosto nádherné místo, zajisté to nebyla moje poslední návštěva.

18. For the first time, I feel like a real adult. Reaching eighteen years, I didn't feel any major change, I was still a little bird. Over the next few years, I grew up, but it was a gradual process that I only noticed retrospectively. But this, like something had changed. I was twenty, now I am twenty-one and I feel adulty - adult.
Poprvé si připadám skutečně dospěle. V osmnácti jsem necítila žádnou zásadní změnu, pořád jsem byla malé ptáče, co sotva vylétlo z hnízda. Během následujících let jsem dospívala, ale byla to postupný proces, kterého jsem si všímala až zpětně. Ale tentokrát jakoby se cosi přepnulo. Bylo mi dvacet, teď dvacet jedna a přidám si konečně oficiálně dospěle.

19. (Not)seriously: The feeling of adulthood is possibly evoked by the fact that I have definitely lost my baby-face. Among other things, I realized that I look visually more and more like my mother.
Zcela ne/vážně: Pocit dospělosti ve mne možná taky vyvolává skutečnost, že jsem definitně ztratila baby-face. Mimo jiné jsem si uvědomila, že se víc a víc podobám mamce.


20. I celebrated my twentieth birthday in London and this year I spent my birthday in the shadow of the Swiss Alps. Just like last year, with loved ones so I enjoyed it immensely. Thank you. 
Zatímco dvacáté narozeniny jsem oslavila v Londýně, letos jsem si narozeninový den strávila ve stínu Švýcarských Alp. V obou případech s milovanými osobami a stejně jako minulý rok, i letos jsem to nesmírně užila. Děkuji. 

21. The previous year was not fairytale and I am not talking about a pandemic and similar dramatic events now. I struggled a lot with myself, trying to find and accept myself. With self-confidence and trust in the world, with an ability to receive love and value myself more for the things I have accomplished, not live in the constant chase of higher goals. Did I succeed? Progress is there, but it is still a long way to go.
Předešlý rok nebyl pohádka a to nemluvím o pandemii a podobných dramatických událostech. Hodně jsem bojovala sama se sebou, s hledáním a přijetím sama sebe. S důvěrou k sobě a k světu, abych byla schopná přijímat lásku a více se vážit sama sebe za věci, které jsem dokázala, nikoliv žít v neustálé honbě za vyššími cíli. Povedlo se mi to? Progres tam je, ale leží přede mnou ještě dlouho cesta.

Merry Christmass. Veselé a klidné Vánoce.

Maddie

Prosím, podpořte mě a sociálních sítích. :)

FACEBOOK × ART IG × OSOBNÍ IG
You May Also Like

12 komentářů

 1. Well, let's make the 21th year even better. There's still an enormous numbers of new possibilities and opportunities.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Don't say twice, we are only going forward, there is no wat back.

   Vymazat
 2. Vypadá to na úspěšný rok, tak přeji ať ten dalíš je ještě je lepší. Zaujala mě ta cesta do Barcelony, je o tom někde článek? :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Určitě, budu ráda za přečtení :)

   https://maddiefiedlertalks.blogspot.com/2020/03/zamilovala-jsem-se.html

   Vymazat
 3. I wish you a very happy birthday 😘
  yes, 2020 was a really tough year and its survival is already a great success 😉
  It's great that despite the epidemic you managed to do a lot and meet so many cool people ☺
  greetings

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Thank you so much!

   The 2020 has been challenging for all of us. But I think we went through some nice moments as well. The most important is to stay positive (and Covid-19 negative) :D

   Vymazat
 4. Moc hezké shrnutí, podařilo se ti zažít a stihnout spoustu zajímavých věcí a držím palce, aby tvé zážitky dále pokračovaly. :))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji moc :)
   I tobě mnoho úspěchů a zážitků v nadcházejím roce!

   Vymazat
 5. Moc hezky napsané. :) Věřím, že další rok bude pro nás všechny lepší než tenhle.
  Přeju krásné Vánoce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozhodně v to také doufám! :)
   I tobě krásné a klidné svátky.

   Vymazat
 6. Dodatečně všechno nejlepší k narozeninám! Líbí se mi, že v těch bodech se v mnoha věcech shodujeme, možná je to proto, že jsme stejně staré, možná částečně proto, že jsme v podobných životních situacích. :-)
  Španělsko a Švýcarsko zní krásně. Já jsem měla štěstí, že se mi letos povedly dva výlety - do Hamburgu a Salzburgu. :)
  Tvou poezii mám strašně ráda, vůbec jsem netušila, že v tobě je tolik... no, poezie. Moc ráda to čtu a doufám, že budeš psát dál a že to třeba vážně jednou vydáš. :) Stejně tak mám ráda tvé fotky. ;)

  Držím ti palce do roku 2021, do 22. roku tvého života, snad to bude taky nezapomenutelné (pozitivně. :))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc děkuji.
   Naše životy jsou zajímavé paralely. Aspoň se navzájem chápeme :D
   Salzburg je nádherné město, byla jsem tam jenom na jeden den, ale i tak jsem si ho okamžitě zamilovala. Hamburg mě ještě čeká.
   To jsme dvě, ani já jsem neměla donedávna představu. Život je zvláštní :D

   Děkuju mnohokrát. I tobě přeju milión úspěchů a krásných chvil v nadcházejícím roce!

   Vymazat