5 + 1 steps to succeed

by - 10/12/2020

 Co je to úspěch? Velmi subjektivní věc, neboť každý máme jiné cíle a jiná měřítka, podle nichž se orientujeme. Ať za úspěch považujete stabilní zaměstnání, publikaci vlastního díla, sto tisíc odběratelů na YT, celosvětovou slávu, nebo třeba jenom pochvalu od vašich blízkým, nezískáte to hned a bez dostatečné snahy. Neexistuje žádný stoprocentně účinný způsob, jak uspět. Lze ale jmenovat několik obecných bodů, jež, jak se na základě svého pozorování, zkušeností a úsudku domnívám, úspěšné lidi spojuje. Nejsem studovaný odborník, ani profesionální kouč a nemohu vám předat přesný a zaručený návod. Nabídnu vám jen pár pilířů, od nich se můžete odrazit a růst.

What is success? A very subjective thing, everyone has different goals and different standards. Whether success means a stable job, publishing your work, a hundred thousand YT followers, worldwide fame, or even just nice words from your loved ones, you will not get it immediately and without your efforts. There is no one securely effective way to succeed. Nevertheless, there are some basic "rules" that I believe, based on my observation, experience, and judgment, unite all successful people. I am not a studied expert or a professional coach, I cannot give you 100% accurate and guaranteed instructions. I will offer you only a few pillars you can start from and grow.

PRACUJ TVRDĚ. WORK HARD.

Chceš něčeho dosáhnout a kromě dobrého pocitu získat také zkušenosti a kontakty? Pak se prostě snaž. Jak říká staré přísloví, bez práce nejsou koláče. To v kreativním průmyslu platí dvojnásobně. Jenom talent ti nestačí, svět je plný nesmírně nadaných lidí, kteří se ale na vrchol nedostali jen tak. Pokud chceš vystoupit z řady, pak musíš vynaložit dostatek úsilí. Pracovat tvrdě neznamená sedřít se k smrti, ale opravdu se snažit. Vystupovat ze své komfortní zóny, neustále se vzdělávat a růst. Pracovat sám na sobě, nesnažit se ulehčit si práci kvůli své lenosti. 

Zde nemohu nezmínit slovo "prokrastinovat", jež skutečně hýbe dnešní společností. Lidský mozek miluje prokrastinaci, neboť není nucen vydávat tolik "zbytečné" energie, jež není primárně potřebná pro přežití. Lehce sklouzneme k nicnedělání, jež nás jen vzdaluje od úspěchu a nepřináší nic dobrého. Pracovat tvrdě, mít sebedisciplínu, ale zároveň si umět i odpočinout a odměnit se, to jsou základy úspěchu a vítězství. 

Do you want to achieve something, feel good, gain experience and contacts? Then just make it happens. You won´t be rewarded without trying and putting effort into it. Especially in creative industries. Be talented is unfortunately not everything, the world is full of extremely talented people who had to work hard to actually succeed. If you want to step out of the line, then you have to make a lot of effort. Working hard does not mean work to death, but really keep trying. Step out of your comfort zone, constantly self - educate and grow. Work on yourself and don't try to make your work easier because of your laziness.

I cannot leave this point without mentioning the word 'procrastinate', one of the key issues of today´s society. The human brain loves procrastination because it is saving "unnecessary" energy that it is not primarily needed for survival. We slip so easily into doing nothing. But procrastination keeps us away from success and does not bring anything good. Working hard, having self-discipline, but at the same time being able to relax and reward yourself are the basics of success and victory...

SÍŤ KONTAKTŮ. NETWORKING.

Být schopný vytvářet, rozvíjet a udržovat kontakty patří mezi základní dovednosti úspěšných lidí. Kontakty jsou něco jako dveře, nebo žebřík v pracovní světě. Díky nim se otevírá možnost spolupráce a vechny její výhody. Skrze známosti získáte také více perspektiv a možností, spolupráce s ostatními vás určitě obohatí a může přinese do vaší tvorby čerstvou energii, inspiraci a nové nápady. V mnohých branžích máte prakticky nulové, nebo velmi malé šance bez správných kontaktů, naopak s nimi může být váš start mnohem snažší a vzestup vzhůru mnohem strmější. Networking je naprosto nezbytnou součástí pracovního života, proto k budování pracovních vztahů přistupujte s nejvyšší vážností a nebojte se do nich investovat svůj čas. 

Being able to make, develop and maintain contacts is one of the basic skills of successful people. Contacts are something like a door or a ladder in the working industry. Through networking, you see more perspectives and get possibilities. With contacts, you can collaborate. And collaboration with others is definitely beneficial, nearly necessary to succeed. It brings fresh energy, inspiration and new ideas to your work. In many industries, you have practically zero or very little chance without the right contacts. But with them, your start can be much easier and your growth much quicker. Networking is an absolutely necessary part of working life, so take it seriously and do not be afraid to invest your time into making right contacts. 

BUĎ INOVATIVNÍ A MĚJ SVŮJ HLAS. BE INNOVATIVE AND HAVE YOUR OWN VOICE.

Svět je plný neuvěřitelně talentovaných lidí a ty jsi dost možná jedním z nich. Ale kreativní scéna má svoje limity, nabízí jenom pár míst k obsazení. Pokud chceš patřit mezi malé procento úspěšných, pak ti nestačí jenom tvrdě dřít. Musíš nabídnout něco unikatního, inovativního, co osloví a zaujme. Být originál, mít svůj vlastní hlas a být slyšet, jinak zapadneš mezi stovky, tisíce ostatních. Vždy se nech inspirovat a uč se od ostatních, ale pak najdi vlastní cestu, přinés světu něco jedinečného. Šance, že si tvojí tvorby začnou všímat ostatní, že získáš zákazníky, nebo uznání, se dramaticky zvýší.

The world is full of incredibly talented people and you are quite possibly one of them. But the creative scene has its limits, offering only a few places to fill. If you want to belong to a small group of successful individuals, then it is not enough to just work hard. You have to offer something unique, innovative that will appeal and attract. Be original, have your own voice and be heard, otherwise, you will disappear among hundreds of others and the world won´t see you. So yes, always get inspiration and learn from others, but then find your own way, bring something unique to the world. Chances that people will start to recognize you and your work and so you get customers and audience, will increase dramatically.

NEBOJ SE CHYBOVAT. DON´T BE SCARED TO FAIL.

"Chybami se člověk učí." Chceš - li něčeho dosáhnout a posunout se dál, musíš vystoupit ze své komfortní zóny a začít experimentovat. Inspirován a s radmami ostatních je třeba vyrazit do neznámých končin, vydat se na cestu osobního růstu. S tím ale přichází i riziko větších či menších neúspěchů. Chyby a pády jsou součástí lidské cesty (i absolutní tragédie může být životní lekcí). Sice nejsou příliš příjemné, ale mohou nás někdy posunout mnohem dál, než konstantní "úspěch". Bez experimentování, bez chybování, bez posouvání hranic totiž hrozí, že ustrnete a cíle zůstanou v nedohlednu. Oklikou se vracíme zpět k prokrastinaci, která funguje jako jedna z obranných metod prevence chybování a následného zklamání. Pokud vůbec nezačnete, nemůže se nic pokazit. Pokud budete dělat všechno jako z učebnic, daleko se nedostanete. Úspěch přijde v okamžiku, kdy se přestanete bát možných chyb a zklamání a začnete je vnímat jako součást procesu učení a růstu.

Learning through mistakes. If you want to achieve something and move on, you have to get out of your comfort zone and start experimenting. Inspired and with the advice of others, it is necessary to go beyond known horizons and kick your personal growth. Yes, there is a risk of major or minor failures. But mistakes and falls are part of the successful journey (even absolute tragedy can be a life lesson). They are not very pleasant, but they can sometimes move us much further than constant "success". Without experimentation, without mistakes, without pushing the boundaries, you risk getting stuck and not moving forward anymore. Why is procrastination such a common issue? It works as one of the defensive methods of preventing mistakes and feelings of disappointment - we don't start at all so nothing can go wrong. If we do everything according to textbooks, we won´t grow. You have to stop being afraid of possible fails and disappointments and begin to perceive them as part of the learning and growth process.

TVOŘ SVÝM SRDCEM. CREATE FROM YOUR HEART.

Ať už tvoříš cokoliv, dej tomu lidskou hodnotu. Přidej kousek sebe. Tvoř s upřímností, vášní a pro čistou radost z tvůrčího procesu. Ne vždy se potkáme s činnostmi, které jsou nám příjemné, často si musíme projít úkoly, které nás baví jenom napůl, nebo vůbec, abychom se dostali dál. Ale za odměnu se posuneme o krok blíž k tomu, co nás skutečně baví. Zejména v kreativních odvětvích je opravdu dobře vidět, zda - li dílo, nebo produkt vznikl s nadšením a motivací, nebo chladně bez emocí, z nutnosti. Věnovat se něčemu, co nás skutečně nenaplňuje a do čeho nedokážeme vložit naše srdce je špatný způsob, jak uspět a naprosto hrozný způsob, jak žít.

Whatever you are making, give it human value.  Add a piece of yourself. Create with sincerity, passion and for the pure joy of the creative process.  We don't always come across activities that are enjoyable to us, we often have to go through tasks that we only enjoy a half or not at all to move forward. But as a reward, we get one step closer to what we really enjoy.  Especially in the creative industries, it is quite easy to say whether work or a product was created with enthusiasm and motivation, or without any emotions, out of necessity.  Do something that does not fulfil you and you cannot put your heart in isn't the best way to succeed and an absolutely horrible way to live.


Na zavěr chci jenom dodat, že ani sebelepší rady a tipy nezaručí stoprocentní úspěch pro každého. Mohou ale výrazně posunout dál, ať už k splnění cílů, nebo k vlastní spokojenosti a sebenaplnění. Nejenom pro umělce je nejvíc důležité dělat a tvořit to, co skutečně milujete bez ohledu na to, jak moc jste úspěšní. Hlavně se nevzdávejte a vytrvejte na své cestě. Trpělivost a vytrvalost jsou bodem číslo šest v dnešním článku.

In conclusion, I just want to add that even the best advice and tips will not guarantee 100% success for everyone. However, they can significantly help you to move forward, to meet the goals or to your satisfaction and self-fulfilment. It is so important not only for artists to what they love, no matter how much success it brings. So don't give up and persevere on your way. Patience and endurance are that extra sixth point in this article.


Maddie
Prosím, podpořte mě a sociálních sítích. :)


FACEBOOK × ART IG × OSOBNÍ IG

image source: canva.com

You May Also Like

18 komentářů

 1. Články tohohle typu jsou strašně náročné k sepsání, chceš-li tam dát něco nového. Ale stejně se ti podle mě povedlo to skvěle sepsat a vlastně to odráží tvou zkušenost s úspěchem a to je podle mě to nejcennější. Od někoho, kdo to skutečně někam dotáhl nebo je na správné cestě, zní ta "všeobecná moudra" mnohem uvěřitelněji a víc motivují.
  S prokrastinací bojuji pořád. Někdy mám lepší dny, někdy horší. Taky jsem zjistila, že nezvládám úplně "zářit" na všech polích. Buď se můžu soustředit na studium a výsledky mám skvělé, ale zase padne za oběť životní styl, protože se pak méně hýbu (i když to ani tak ne, není zas takový problém jít se projít nebo si zacvičit) ale především pořád něco zobu, jím a žeru. :D Nemluvím o pití kávy...
  Já obdivuji každého za jeho úspěch, ať je jakýkoli. Každý touží po něčem jiném, co je pro jiného úspěchem a splněným snem, může být pro druhého samozřejmost nebo něco, co ke štěstí nepotřebuje. A podle mě to vůbec není o tom mít peníze nebo být slavný. Já bych chtěla třeba dělat něco, co mi dává smysl. A být dobrá ve svém oboru. Že mě nebude znát úplně každý, to mi asi vadit nebude. Ještě bych z toho byla na rozpacích. :D :D

  Měj se krásně! Zůstáváš v ČR?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty mi vždycky tolik lichotíš. Přede mnou je ještě dlouhá cesta k úspěchu a občas mám pocit, že bloudím, ale snažím se nevzdávat. A sdílet svoje poznatky z tohoto dobrodružství s ostatními. Protože třeba moje zkušenosti někomu přijdou vhod.

   Tvoje cíle se moc líbí, peníze a sláva nejsou všechno, vůbec ti nemusí zajistit štěstí. Mnohem lepší je pocit vnitřní spokojenosti.

   Zůstávám zde až do konce kalendářního roku a pak se snad vydám do Anglie. :)

   Vymazat
 2. Ach ta prokrastinace. Známý to jev. Ale musím uznat, že naštěstí se dokážu přes ni dostat a udělat věci, které jsou potřeba udělat. :) Samozřejmě nějaku tu chvilku věnuju prokrastinaci, ale nejvíce až tehdy, když už tu danou věc mám splněnou. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je správný přístup! Lepší než v opačném pořadí :D

   Vymazat
 3. Moc hezky napsáno, nemůžu nic než souhlasit. :)

  OdpovědětVymazat
 4. Jako obvykle krásně sepsaný článek :) Užitečný a příjemný ke čtení.

  www.nattalk.cz

  OdpovědětVymazat
 5. Skvělý motivační článek, člověk občas potřebuje trochu nakopnout, aby byl produktivnější! :)

  OdpovědětVymazat
 6. I really like what you wrote about the calculation of the human brain ...
  the way you wrote the post (that last sentence) as well
  yes, yes, first of all, get out of your comfort zone, be patient and persistent 😀
  greetings

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I am glad you like my article, it took me ages to finish this article.:D

   Vymazat
 7. Moc hezky napsané. Já sama nejvíc bojuju asi právě s prokrastinací, respektive mám hrozně moc zájmů, práce a další věci a člověk když je někdy unavený, snadno sklouzává k lenosti, přitom to může být důvod k uspění v něčem, když se jen maličko přemůžu...

  Jinak souhlasím, že samotné slovo úspěch znamená pro každého něco jiného, a kdyby lidé dělali opravdu jen to, co pro ně toto slovo znamená, tak by bylo na světě hned líp.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestli máš hodně zájmů a hodně právě, pak rozhodně nemůžeš zároveň prokrastinovat. :D Je taky důležité si najít čas na odpočinek.

   Naprosto s tebou souhlasím!

   Vymazat
 8. Pro mě je hrozně náročné všechno z toho, ale hlavně utváření kontaktů, protože můj defaultní pohled je něco á la "zabiju tě, ať už uděláš cokoliv", což asi není to, co většina lidí chce na první pohled u člověka vidět. A tak mě stojí hrozně moc energie nějaké "tváření se" (ne přetvařování, ale prostě nahodit grimasu tak, aby byla použitelná), abych člověka hned neodradila. A když už kontakt vytvořím, jeho udržení je pak výkon hodný olympionika. Myslím si, že nějaký "oficiální" úspěch asi nikdy nebude pro mě. Tedy pokud si najdu svůj cíl a sen, za kterým by stálo se hnát, tak asi ano, ale bez cíle mi nějaká snaha jen o to být lepší, mít kontakty a vystoupit z řady přijde zbytečně náročná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Některé činnosti vyžadují více networkingu, než jiné. Já jsem psala tento článek především o kreativním průmyslu, ale věřím, že v jiných odvětvích tento bod není vůbec stěžejní. Takže opravdu záleží, jakým směrem se vydáš :)

   Vymazat
 9. Super napísané a veľmi pravdivé. Ono u ľudí je to väčšinou kombinácia týchto a ďalších faktorov, niekomu sa lepšie darí napr. byť kreatívny, ale horšie sa mu vytvárajú kontakty a vzťahy, iný to má zasa úplne naopak. Takže vštko z toho je dôležité a ak niekomu ide niečo menej, tak to podľa mňa doženie práve tým, v čom je silný a istý :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Určitě je důležité posilovat a pěstovat naše silné stránky, ale zároveň také nacházet určitou balanci. :)

   Vymazat