Choosing a career path

by - 11/14/2020

 Ahoj,
tento článek je adresovaný především vysokoškolákům, všem studentům, kteří stojí před volbou kariéry. Když jsme byli malí a hráli hru "Čím budeš, až budeš velký?", zdálo se to jako nevinná, fascinující zábava. A hle, už jsme velcí a volba budoucnosti nás nemine. 
Hey folks,
This article is aimed at university students or any students who are facing a career choice. When we were little, we played a game "What are you going to be when you grow up?". It seemed like innocent, fascinating fun. And behold, we grow up and it is no longer a game, but the reality. We are supposed to choose for real. 

Pro mne, studenta druhého ročníku bakaláře, je to opravdu žhavé téma, které přináší mnoho dilemat. Bavíme - li se o mé věkové skupině - vysokoškolácích a maturantech, mohli bychom se rozdělit na tři pomyslné skupiny. Šťastlivci, kteří si našli svůj směr a jdou cílevědomě za ním. Už při studiích se  soustředí na danou činnost, kterou naplno rozvíjí, a budují si svoje místo na pracovním trhu. Pak jsou zde dvě skupiny hledačů.
For me, a BA second-year student, it is a hot topic bringing many dilemmas. Talking about my age group - university students and high school graduates, we could be divided into three imaginary groups. The lucky ones who have found their direction and they are confidently following it. Already during their studies, they focus on the chosen activity, developing the right skills and establishing their place at the job market. And then there are two groups of searchers.

Tuší, ale vlastně neví. Guessing, but actually don´t know
V hlavě vám víří mlhavé představy, máte seznam přijatelných možností, které by vás docela bavily, ale když přijde na otázku "Co budeš dělat po vysoké?", vlastně nedokážete odpovědět. A to je absolutně v pořádku! Jsme ještě mladí a potřebujeme pořádně poznat svět. Volba povolání a kariérního směru je vážná věc, jež netřeba uspěchat. Můžete však odpovědi jít naproti. 
There are vague ideas swirling in your head, you have a list of acceptable options that you could quite enjoy, but when it comes to the question "What are you going to do after graduation?", you can't really answer it. And that's absolutely fine! We are still young and we need to explore the world. Choosing a profession and career path is a serious matter that cannot be rushed. However, it is never to early to look for the answer.

1. Zaměřte se sami na sebe. Ponořte se do svého nitra, poznejte se, vaše cíle, zájmy a hodnoty (např. chci být na volné noze, pracovat pro velkou firmu, chci do zahraničí, je pro mne důležitější platové ohodnocení, nebo význam práce apod.). Pokud skutečně znáte sebe sami a vaši osobnost, pak je snadnější si uvědomit, k čemu směřujete
1. Focus on yourself. Explore who you are, get to know your goals, interests and values (eg I want to be a freelancer, work for a large company, I want to go abroad, a high salary is more important than the job itself etc.). If you really understand to yourself and your personality, it is easier to realize what you are heading for.
2. Napište si seznam a pátrejte. Sepište vaše nápady a představy, které vás lákají, a pak si zahrajte na detektiva, hledejte na internetu, nebo se ptejte lidi v oboru, abyste pochopili, co zvolené možnosti obnášejí a co je pro ně potřeba udělat. Buďte odvážní, ale ne nerealističtí.
2. Write a list and do your research. Write down your ideas and visions that you like and then become a detective, search the internet, or ask people in the industry to understand what your possible choices really mean and what you need to do to reach them. Be brave, but not unrealistic.
3. Zhodnotťe svoji současnou pozici a podnikněte patřičné kroky. Pokud se začíná rýsovat představa ideálního směru a zaměstnání, uvědomte si, kde se momentálně nacházíte (jaké je vaše vzdělání, schopnosti a možnosti) a co musíte udělat proto, abyste se k svému cíli přiblížili.
3. Evaluate your current position and take appropriate action. If you start to see an ideal direction and job, you have to sit down and realize where you are at the moment (what your education, skills and possibilities are) and what you need to do to approach your goal.
4. Uvažujte v dlouhodobém horizontu. Začínate - li tušit svoji kariérní volbu, vytvořte si obrys plánu v několikaletém měřítku. Kam se chcete dostat třeba za pět? Inspirujte se úspěšnými ve vašem oboru. Plán do budoucna vám pomůže udržet na cestě, mít přehled o tom, co potřebujete udělat, a moci zpětně zhodnotit váš růst a rozhodnutí.
4. Long-term thinking is key. You quite surely know what you are going for so you need to make a long-term plan. What do you want to achieve in five years, for example? Take inspiration from successful people in your field. A multi-year plan will help you stay on track, understand what you need to do and enable to you to evaluate your growth and decisions.
5. Nedělejte kroky zpět a nepochybujte o své volbě. Jděte si za svým cílem. I když váš plán nakonec nevyjde (což pochybuji, pokud následujete svoji vášeň), nebo zcela změníte názor, získané zkušenosti a dovednosti jsou nenahraditelné. 
5. Do not take steps back and do not doubt your choice. Go for your goals. Even if your plan doesn't work out in the end (which I would argue about if you follow your passion), or you change your mind completely, the gained experience and skills are irreplaceable.

Příliš mnoho možností a nerozhodnost. Too many options and indecision
Tohle je odstavec pro mne. Rozhodně netrpím nedostatek zájmů a nápadů, čemu bych se mohla věnovat. Miluju film i fotku a taky design. Vidím se jako fotograf i scénograf. Nebo možná art director. Pokud bych si měla se sebezapřením vybrat a zvolila film, pak si užívám nejen pozici za objektivem (art director, scénograf), tak i roli herce, performera. A to bych málem zapomněla na psaní - to mě taky neskutečně baví a naplňuje. Chtěla bych vydat knihu, tvořit filmy, chtěla bych hrát, ztvárňovat emoce a životy jiných, zachycovat okamžiky světa do fotografií... Chcete pro to jedno slovo? Vizuální tvůrce. Jenže to je pořád příliš vágní. 
This is a paragraph for me. I definitely do not suffer from a lack of interests and ideas for my career and future. I love film and photography and also design. I see myself as a photographer and set designer. Or maybe an art director. If I should self-deny and choose film, then I enjoy not only the position behind a camera (art director, set designer), but also the role of the actor, performer. And I would almost forget about writing - the activity that truly fulfils me. I would like to publish a book, make films, I would like to act, portray the emotions and lives of others, capture the moments of the world in photographs... Do you want one word for that? Maybe a visual creator. But it's still too vague.

Nikdo mi samozřejmě nenakazuje, abych striktně zvolila jedno povolání, existují multinadaní lidé, kteří se věnují více činnostem. Na druhou stranu  - čím méně směrů, tím větší šance, že se v nich stanete opravdovými mistry. Pokud se soustředíte na jednu věc, rychleji ji dovedete k dokonalosti. Dělíte - li svoji energii a čas mezi příliš mnoho aktivit, děláte je jenom napůl, ne úplně. I zde můžeme aplikovat výše uvedené rady. Nebo, jak řekl můj spolubydlící, představme si hledání kariérního směru jako trojúhelník. Začínáme ze široka, s mnoha zájmy a vizemi, ale jak postupně rosteme a posouváme se výš, možností ubývá, až se nakonec vykrystalizuje jedná správná volba. Nebo možná ne. Ale jistě časem dojde k přirozené selekci na úsnosnou úroveň.
Of course, no one tells me to strictly choose one profession, there are multi-talented people who are engaged in more activities. On the other hand - the fewer directions, the greater the chance you will do them properly. If you focus on one thing, you will master it to a professional level quicker. If you divide your energy and time between too many activities, you do them only halfway, not on 100%. We could apply the above advice here as well. Or, as my roommate said, imagine finding a career path as a triangle. We start broadly, with many interests and visions, but as we gradually grow and progress, the possible options diminish until eventually, the right choice will appear. Or maybe not. But the natural selection will happen and it will bring us to a tolerable level of choices.


Tento článek nemá za cíl vás vystresovat a donutit k zběsilé honbě za povoláním, ale spíš podat pomocnou ruku. Jak píšu výše, jsme pořád strašně mladí a mít přesnou představu o životě není nezbytně měřítkem úspěchu. Zároveň je dobré už během studia uvažovat o budoucnosti, přechod ze školních lavic na pracovní trh pak probíhá mnohem přirozeněji a příjemněji. Hlavně si jděte za tím, co skutečně milujete. Nespokojte s dobrým, ucházejícím, hledejte a dělat to, co vás skutečně baví a naplňuje.
This article is not intended to stress you out and force you to pursue a frantic pursuit of a profession, but rather to lend a helping hand. As I write above, we are still very young and having an exact idea of life is not necessarily a measure of success. At the same time, it is good to think about the future during your studies, because the transition from school to the labour market is smoother and more pleasant. In the end, just go for what you really love. Don't settle for a kind of good (not great, not terrible), but seek properly and patiently to find what you really enjoy.


Maddie
Prosím, podpořte mě a sociálních sítích. :)

FACEBOOK × ART IG × OSOBNÍ IG

image source: canva.com, pinterest

You May Also Like

16 komentářů

 1. To jsi napsala moc hezky a motivačně. Každý by si měl jít za tím, co by si přál v budoucnu dělat a práce, která člověka naplňuje je jednou z největších výher v životě! :))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto souhlasím. Život je hned zábavnější, pokud děláš práci, co tě baví :)

   Vymazat
 2. Super článek! Já třeba do maturity nevěděla, jakou cestou se vydat. Teď mám jasný cíl a doufám, že se jednou splní, i když cesta nebude jednoduchá:)

  OdpovědětVymazat
 3. super inspirativní článek! já jsem třeba na svoji cestu přišla až v prvním ročníku na vejšce. některé univerzity nabízejí možnost přejít na podobný obor, pokud se jedná třeba o business studies :) mnohdy na střední škole lidí netuší, jakým směrem se vlastně dát :D

  www.melissahartford.blogspot.com
  Melissa Hartford | lifestyle & fashion blogger
  Instagram

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jsem taky na střední škole dlouho nevěděla, uvědomila jsem si to až na poslední chvíli! :D Ale je fajn, pokud můžeš přestoupit. :)

   Vymazat
 4. Vzpomínám si když jsem měla volit povolani, co mi běželo hlavou. Nekonec jsem stejně zůstala u zvířectva a květin, stejně jako má nynější práce

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To zní jako moc hezká práce a životní poslání! :)

   Vymazat
 5. Moc pěkně napsáno. Není to tak dávno, co jsem se přesně nad tímto zamýšlela. A musím říct, že znovu bych to řešit nechtěla. :)

  OdpovědětVymazat
 6. Moc hezky napsáno. :) Já asi tak od základky měla jasno, že chci pracovat ve veřejné sféře a taky si za tím jdu. :) Měla jsem to štěstí, že jsem věděla, co chci. :)

  OdpovědětVymazat
 7. Skvělý článek, jako vždycky! (Poslední dobou hýříš dobrými nápady nebo co.) No už jsme se o tom asi bavily, je to dost náročná otázka a takový velký otazník celkově. Protože jasně, spousta věcí závisí jen na nás, ale taky to záleží na troše štěstí, dobře využité příležitosti, třeba nějaké podané ruce... Já třeba poslední dobou vídám docela dost zajímavých nabídek práce, které si umím představit, že bych dělala. A jen mám strach, že až dostuduju, bude zrovna nějaká krize a žádnou dream job nenajdu. Ale doufám.

  Když jsem se loni rozhodovala, jestli zůstat na právech nebo odejít, udělala jsem si seznam kladů a záporů obou těch voleb. No a zjistila jsem, že se mi nejspíš vyplatí odejít. Protože stejně jsem práva v němčině studovala jen proto, abych se co nejlépe naučila německy a pak mohla působit na nějaké právně-překladatelské úrovni. Existuje k tomu však i jednodušší cesta, která mi navíc otevírá spoustu jiných možností. A jsem ráda, že po ní můžu jít. Koneckonců práva kdyžtak můžu zkusit studovat ještě znovu později (ale myslím, že spíš ne, je to sice zajímavé ke zkoumání, ale ne úplně ke studiu, na to je to moc konzervativní a biflovací).

  Měj se krásně a držím ti palce. Jsem zvědavá, "kde skončíš" (protože mám pocit, že to bude něco neuvěřitelného ^^)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuju moc.

   Hele, děje se mi to samé, kolem je dost skvělých pracovních příležitostí, ale bohužel z nějakého důvodu je musím nechat jít. Což zamrzí. Ale snad budou dobré nabídky i potom.

   Když člověk stojí před nějakým rozhodnutím, udělat si seznam kladů a záporů je podle mě nejlepší způsob, jak se problému postavit. A jsem moc ráda, že jsi nakonec našla tu pro tebe správnou cestu.

   Taky se měj krásně a moc děkuju za důvěru, kterou ve mne vkládáš.

   Vymazat
 8. very helpful article.
  When I was teen I didn't know what I wanted to do, and so I wandered between the information management technician and the hairdresser - in fact, only now I know what I want to do
  It's great that you are creative 🙂
  and you are right - the less we do, we have a better chance of becoming a perfectionist in our profession
  best regards

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. It is never too late to find out. And the most important is that at the end of all wondering, you do what you like.

   Have a great day!

   Vymazat